1643 toegekende Impulsen

0

Wat is Kracht in NL?

Stichting Kracht in NL, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage,vervult een maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving. De Stichting draagt bij aan het algemeen belang en algemeen nut door het versterken van de organisatiekracht van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in wijken.  

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het versterken van sociale initiatieven en sociale ondernemingen in Nederland met financiële donaties.  Deze initiatieven zijn onmisbaar bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan, zoals het bestrijden van armoede, het creëren van een gezonde leefomgeving en de klimaattransitie. Samen met andere organisaties zet Stichting Kracht in NL zich in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) en brede welvaart in Nederland.  De door de Stichting verstrekte donaties dragen bij aan de organisatie van de sociale initiatieven. Zo kunnen de initiatieven de maatschappelijke waarde die ze leveren, blijven uitvoeren, dan wel vergroten.  Stichting Kracht in NL draagt hiermee bij aan een sociale en duurzame samenleving waarin maatschappelijke initiatieven onmisbaar zijn. 

Het doel van Stichting Kracht in NL is het duurzaam bevorderen van de maatschappelijke waarde van sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in de wijken in de meest ruime zin. Zonder deze ‘kracht in de samenleving’ zullen de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan niet opgelost kunnen worden. 

Stichting Kracht in NL beschikt over een CBF-Erkenning, hét keurmerk voor goede doelen in Nederland. Met de erkenning laat Stichting Kracht in NL zien dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitseisen van de toezichthouder op goede doelen. 

Wie zijn Kracht in NL?

Stichting Kracht in NL heeft geen personeel in dienst. De Stichting kent een driekoppige Raad van Toezicht die toezicht houdt op de Stichting en daarbij de doelstelling scherp in het oog heeft. De leden van de Raad van Toezicht zijn mw. C.A.K. Gentil, dhr. J.I.M. Anderson en dhr. P.H.M. Hendriks. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De door de Raad van Toezicht gemaakte onkosten kunnen bij de Stichting worden gedeclareerd. De Stichting kent daarnaast twee onbezoldigde directeuren/bestuurders, mw. G. Deekens en mw. S. Oostwegel. Deze directeuren/bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken.

Gerda Deekens

Directeur/bestuurder
gerda@krachtinnl.nl

Silvia Oostwegel

Directeur/bestuurder
silvia@krachtinnl.nl

Donateurs

Vereniging Geld en Effecten Handelaren

Kernactiviteiten

De activiteiten van Stichting Kracht in NL bestaan uit het versterken van sociale initiatieven en sociale ondernemingen in Nederland met financiële donaties.  Deze initiatieven zijn onmisbaar bij het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan, zoals het bestrijden van armoede, het creëren van een gezonde leefomgeving en de klimaattransitie. Samen met andere organisaties zet Stichting Kracht in NL zich in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) en brede welvaart in Nederland.  

Samenwerking met MAEX​

Stichting Kracht in NL maakt voor de uitvoering van de Impulsen gebruik van de tooling van MAEXchange BV (MAEX). De tools die MAEX ontwikkelt zijn gericht op het meten van social impact via de Social Handprint en het verstrekken van de financiële Umpulsen op basis van die social impact (impact doneren). De Social Handprint geeft inzicht in de manier waarop een organisatie maatschappelijk bijdraagt en is gebaseerd op de SDG’s. Omdat de Stichting geen personeel in dienst heeft, maakt zij (naast het gebruik van de tooling) gebruik van het personeel van MAEX voor de uitvoering van de Impulsen en voor het voeren van het secretariaat van de Stichting. De kosten hiervoor brengt MAEX in rekening bij de donateur. Indien de donateur ook de organisatiekosten wenst over te maken aan de Stichting, brengt MAEX de kosten in rekening bij de Stichting. In de jaarstukken van de Stichting zijn de kosten aan MAEX (heel transparant) opgenomen. De Raad van Toezicht houdt ook toezicht op de samenwerking met MAEX.

Perspectief 2022-2025

Nederland van Bruto Nationaal Product naar Bruto Nationaal Welzijn (Brede Welvaart)

Kracht in NL levert ook de komende jaren een waardevolle bijdrage aan de transitie naar een impacteconomie. Stichting Kracht in NL streeft er de komende jaren naar om jaarlijks €1-2mln,- te investeren aan sociale initiatieven en -ondernemingen via de MAEX Impuls. Het blijkt dat met name het versterken van de organisatiekracht van sociale initiatieven en ondernemingen moeilijk te financieren is, terwijl er veel waarde wordt geleverd. De Stichting Kracht in NL gelooft in de kracht van initiatieven en sociale ondernemingen en daar hoort ook een professionele organisatie bij. Alleen als de organisatie op orde is kan de impact de initiatieven en sociale ondernemingen, duurzaam geleverd worden. Een MAEX Impuls heeft dan ook altijd als voorwaarde dat waarde geleverd wordt op een of meerdere SDG’s en de organisatiekracht met de impuls duurzaam wordt versterkt.

Door de komende jaren op deze manier bij te dragen aan het versterken van initiatieven draagt de Stichting bij aan de transitie naar een sociale en duurzame samenleving waarin iedere bijdrage telt en van waarde is. Als vertaler en vertolker van de netwerksamenleving versnelt Kracht in NL deze sociale innovatie. Het streven is naast regionale/provinciale impulsen ook thematische impulsen te organiseren. De inzet van de Stichting is daarbij vooral in te zetten op impulsen:

  • Informele zorg
  • Energie
  • Voedsel
  • Armoedebestrijding

 

Deze vier thema’s dragen bij aan de basisvoorziening en zijn van groot belang voor de uitdagingen waar de voor staan in Nederland. Met alle partijen een nieuw veld creëren waarin de sector van initiatieven tot wasdom komt en op waarde geschat wordt, is onze maatschappelijke opgave.

Stichting Kracht in NL

RSIN/Fiscaal nummer 855798798
IBAN NL36TRIO0788900196

Meer informatie

Statuten: PDF

Beleidsplan: PDF

Jaarrekening 2021: PDF

Jaarverslag 2021: PDF

Jaarrekening 2022: PDF

Jaarverslag 2022: PDF

Jaarrekening 2023: PDF

Jaarverslag 2023: PDF