Impuls Armoedebestrijding 2022: doe mee!

We kunnen er niet meer omheen: de uitdagingen op het gebied van armoede zijn steeds zichtbaarder geworden als gevolg van de torenhoge olie- en gasprijzen en de alsmaar toenemende inflatie. In de aankomende jaren zal armoede in Nederland een vlucht nemen en steeds meer huishoudens treffen.

Tijd voor actie! In 2022 zet Stichting Kracht in Nederland zich in om tenminste 1 miljoen euro op te halen voor maatschappelijke initiatieven die zich richten op armoedebestrijding. Daarmee kunnen we via MAEX.nl meer dan 400 sociale initiatieven in het land een financiële impuls geven. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners. Ook jij kan je steentje bijdragen. Meedoen kan al vanaf €5-. Donaties van particulieren gaan in zijn geheel naar de initiatieven. Doneer nu via de doneerbutton.

Wat is Kracht in NL?

 

De Stichting Kracht in NL is een stichting die maatschappelijke initiatieven, buurt- en bewonersinitiatieven, wijkondernemingen en sociale ondernemingen versterkt door middel van impact doneren en investeren op basis van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Onder impact doneren wordt verstaan dat op basis van de gemaakte of de te maken sociale impact gedoneerd wordt. Die impact (waarde) wordt uitgedrukt in de bijdrage aan de SDG’s. De Stichting Kracht NL streeft naar een sociale en duurzame samenleving waarin maatschappelijke initiatieven goed verankerd zijn.

Wie zijn Kracht in NL?

De Stichting Kracht in NL heeft geen personeel in dienst. De stichting kent een 3-koppige Raad van Toezicht die toezicht houdt op de stichting en daarbij de doelstelling scherp in het oog heeft. De leden van de Raad van Toezicht zijn mw M.N. Potman, de heer J.I.M. Anderson en de heer P. H.M. Hendriks. De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De door de Raad van Toezicht gemaakte onkosten kunnen bij de stichting worden gedeclareerd. De stichting kent daarnaast twee onbezoldigde bestuurders/directeuren, mw G. Deekens en mw S. Oostwegel. Deze bestuurders/directeuren zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. De stichting werkt voor de uitvoering nauw samen met MAEXchange bv (MAEX). Een sociale onderneming zonder winstoogmerk.

Gerda Deekens

Directeur/bestuurder gerda@krachtinnl.nl

Silvia Oostwegel

Directeur/bestuurder silvia@krachtinnl.nl

Het doel van de Stichting Kracht in NL is het bevorderen van de maatschappelijke waarde van sociale initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in de wijken in de meest ruime zin.

Donateurs

VSB Fonds

Vereniging Geld en Effecten Handelaren (via MAEX)

Gemeente Amsterdam (via MAEX)

Rijksdienst Ondernemend NL
(via MAEX)

Fonds 1818

Bylandt Stichting

Stichting Mensen maken Amsterdam

KF Heijn fonds

RDO Balije van Utrecht

Provincie Flevoland

Stichting Boschuysen

Kernactiviteiten

Kracht in NL versterkt initiatieven en sociale ondernemingen die waarde leveren in NL op de werelddoelen door impulsen te verstrekken. Om impulsen te kunnen verstrekken worden fondsen geworven van diverse partijen. De Stichting maakt voor de beoordeling van de aanvragen kosteloos gebruik van de Social Handprint van MAEX. De Social Handprint geeft inzicht in hoe een organisatie maatschappelijk bijdraagt. Op initiatief van het bestuur kunnen activiteiten worden opgezet en uitgevoerd die het algemene doel van de stichting ondersteunen. Hierbij valt te denken aan lobby activiteiten tbv maatschappelijk initiatief en bv het organiseren van een “Jaarlijkse Award” voor initiatieven.

Perspectief 2022-2024

Nederland van Bruto Nationaal Produkt naar Bruto Nationaal Welzijn (Brede Welvaart)


Kracht in NL levert ook de komende jaren een waardevolle bijdrage aan de transitie naar een betekeniseconomie. De stichting Kracht in NL streeft er de komende jaren naar om jaarlijks €1mln,- te investeren aan sociale initiatieven en -ondernemingen via de MAEX Impuls. Het blijkt dat met name het versterken van de organisatiekracht van sociale initiatieven en ondernemingen moeilijk te financieren is en dat terwijl er veel waarde wordt geleverd. De Stichting Kracht in NL gelooft in de kracht van initiatieven en -sociale ondernemingen en daar hoort ook de kracht van de organisatie bij. Alleen als de organisatiekracht op orde is kan de impact die de initiatieven en sociale ondernemingen leveren, duurzaam geleverd worden.

Kracht in NL maakt nieuwe verbindingen en het nieuwe veld zichtbaar. Daarbij laten we zien wat van wie (overheid, bedrijf, samenleving) nodig is en welke belemmeringen weggenomen moeten worden.

Door de komende jaren op deze manier bij te dragen aan het versterken van initiatieven draagt de stichting bij aan de transitie naar een sociale en duurzame samenleving waarin iedere bijdrage telt en van waarde is. Als vertaler en vertolker van de netwerksamenleving versnelt Kracht in NL deze sociale innovatie.

Met alle partijen een nieuw veld creëren waarin de sector van initiatieven tot wasdom komt en op waarde geschat wordt, is onze maatschappelijke opgave.


orange mail icon2

info@krachtinnl.nl

orange location icon2

Burgemeester van Karnebeeklaan 10,
2585BB
Den Haag

Stichting Kracht in NL

RSIN/Fiscaal nummer 855798798
IBAN NL36TRIO0788900196

Meer informatie

Statuten: PDF

Beleidsplan: PDF

Jaarrekening 2020: PDF