over Kracht in NL

KRACHT IN NL maakt ďinitiatievenĒ uit de samenleving landelijk zichtbaar en verbindt die initiatieven met elkaar tot een nieuwe Topsector.

Een topsector die inzet via eigen kracht, slim combineren, menselijke maat en samen doen op nieuwe (lokale) economieŽn. Kracht in NL inspireert, overheid, bedrijf, kennisinstelling en geld- en geefsector ruimte en energie te geven aan die nieuwe topsector. Innovatoren uit alle sectoren zijn verbonden in de Kracht in NL community. Hierdoor bouwen we met elkaar aan een veerkrachtig en sterk NL.

Over Kracht in NL

Kracht in NL vervult een maatschappelijke rol in de samenleving. Ze behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen in Nederland. Een tot nu toe ondoorgrondelijke sector die nog niet op waarde wordt geschat en nog niet vol meedoet in de samenleving en economie. Kracht in NL maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt hen met elkaar tot een nieuwe “topsector”. Een topsector die met eigen kracht, menselijke maat, door slim te combineren en samen te doen inzet op nieuwe lokale economieën. Kracht in NL vervult het algemeen belang door de sector zichtbaar te maken en te versterken door hen wezenlijk te laten bijdragen aan een nieuwe samenleving en economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden. 

 • naam instelling: Stichting Kracht in NL
 • RSIN/fiscaal nummer: 855798798
 • contact: info@krachtinnl.nl
  Spaarneplein 2
  2515 VK Den Haag
 • doelstelling Kracht in NL: het vervullen van een maatschappelijke rol in de samenleving en het bijdragen aan het algemeen belang door een landelijk podium te bieden aan maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen die zich inzetten voor een vitale samenleving en economie en oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van welzijn, deeleconomie, sociale cohesie, leefbaarheid, duurzaamheid en arbeidsparticipatie in wijken in de meest ruime zin. Zie voor meer informatie de statuten: pdf
 • beleidsplan 2016-2017: pdf

Wie zijn Kracht in NL?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting kent een onbezoldigd bestuur bestaande uit twee directeuren, en een Raad van Toezicht bestaande uit drie personen. De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van de directie van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de directie met raad terzijde. De directie is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting. De Directie bepaalt het beleid en coördineert alle processen die de resultaten en de kwaliteit van de werkzaamheden van de stichting dienen.

Bestuur 

Silvia de Ronde Bresser

Directeur/ bestuurder
silvia@krachtinnl.nl

 

   

Gerda Deekens

Directeur/ bestuurder
gerda@krachtinnl.nl

 

 

Raad van toezicht

Willem van Spijker (directeur Van Vieren)

Matthijs van den Hout (notaris Kragd Notariaat)

Bertine Steenbergen (programmadirecteur ABD Interim)

 

Kernactiviteiten

Als vertaler en vertolker van de belangen, wensen en behoeften van maatschappelijke initiatieven richting de wereld van de instituties zet Kracht in NL zich in om sociaal economische innovatie te bevorderen en de transitie te versnellen naar de doe-het-samen maatschappij waarin de initiatieven tezamen de nieuwe “topsector” vormen.

Dit doet Kracht in NL door:

Podium en transactieplatform voor initiatieven

 • een landelijk podium te bieden aan initiatieven en initiatiefnemers via de Kracht in NL website, bijeenkomsten en in de media
 • het opzetten, onderhouden van een on- en offline community voor social en economy transformers die met elkaar kennis en netwerk delen
 • het maatschappelijk rendement zichtbaar te maken via MAEX
 • Bevorderen van investeren en participeren in initiateven via de MAEX
 • Het ontwikkelen van een deelmarktplaats waar de vragen en behoeften van initiatieven worden gematcht met aanbod/overcapaciteit van organisaties.

De stem zijn van initiatieven /Lobby

 • belangen te behartigen van initiatieven en vertaler daarvan te zijn richting overheid, bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en de geld-/ geefsector
 • een gezamenlijke agenda voor de doe-het-samen-maatschappij op te stellen en uit te voeren (met projecten die de omslag versnellen zoals de inzet op minder regels, nieuwe financieringsvormen en een nieuw belastingstelsel) 

De doelgroep

De primaire doelgroep van Kracht in NL  zijn maatschappelijke initiatieven, ondernemende communities, en sociale ondernemingen; de mensen die een initiatief zijn gestart of er een trekkende rol in spelen. Daarnaast richt Kracht in NL zich op sociale innovatoren die aan sociale duurzaamheid werken vanuit bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen, kennisinstellingen en de samenleving (burgers, netwerkaanjagers, sociaal ondernemers). Mensen die aan een vitale samenleving en een nieuwe economie werken. In eerste instantie richt Kracht in NL zich niet op burgers in Nederland, dat doen immers de initiatieven en partners die bij Kracht in NL zijn aangesloten.

perspectief 2015-2017

Nederland van participatiesamenleving naar investeringsmaatschappij

Kracht in NL levert ook de komende jaren een waardevolle bijdrage aan de transitie naar de doe-democratie en de nieuwe economie of netwerkeconomie. In 2014 is gebleken dat de discussie in Nederland steeds meer gaat over waardecreatie en de impact van initiatieven. Welke impact hebben zij op maatschappelijke problemen en oplossingen? En hoe kunnen zij die impact vergroten? En hoe kunnen anderen daarin helpen? Dit bepaalt ook onze focus voor de komende jaren. De nieuwe Topsector komt steeds meer in beeld en wordt op waarde geschat en ingezet.

Door de waarde, het rendement voor de samenleving zichtbaar te maken, initiatieven online en live aan elkaar en investeerders in brede zin te verbinden, concepten en diensten te bieden, van en met elkaar te leren, behartigen we de belangen van de sector. Als vertaler en vertolker van de netwerksamenleving versnellen we sociale innovatie en maken we ruimte voor initiatieven bij overheid, bedrijf, kennisinstellingen en fondsen.

Met alle partijen een nieuw veld creŽren, waarin de sector van initiatieven tot wasdom komt en op waarde geschat wordt, is onze opgave.

Vanuit dat nieuwe veld kijken we met elkaar wat er nodig is van iedereen. Wat iedereen daarin te doen heeft. Er ontstaan totaal nieuwe verhoudingen en tegelijkertijd is het Ďoudeí ook nog volop aanwezig. Kracht in NL maakt nieuwe verbindingen en het nieuwe veld zichtbaar. Daarbij laten we zien wat er van wie (overheid, bedrijf , samenleving) nodig is en welke belemmeringen wegenomen moeten worden.†

Partners

Samenwerkingen:

F.A.Q.

Wat doet Stichting Kracht in NL en waarom?

Kracht in NL behartigt de belangen van maatschappelijke initiatieven, ondernemende gemeenschappen en sociale ondernemingen in Nederland en verbindt initiatieven tot een nieuwe topsector in Nederland. Initiatieven leveren veel waarde maar ze worden onvoldoende op waarde geschat. Kracht in NL maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt hen met elkaar tot een nieuwe “topsector”. Deze topsector zet zich in op nieuwe lokale economieën, door eigen kracht, met menselijke maat, slim te combineren.

Om de maatschappelijke meerwaarde van initiatieven inzichtelijk te maken en het investeren in initiatieven te bevorderen heeft Kracht in NL de MAEX ontwikkeld. T.b.v. haar belangenbehartigers rol levert de MAEX data en informatie aan Kracht in NL.

Hoe komt Kracht in NL aan financiŽle middelen?

Kracht in NL is per 1 januari 2016 een stichting zonder winstoogmerk. De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur, geen personeel en een Raad van Toezicht. De Stichting is voor haar belangenbehartigersrol grotendeels afhankelijk van donaties en subsidies. Kracht in NL wordt gesteund door partners uit overheid, fondsen en bedrijven en is voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van de MAEX. De overige inkomsten komen uit projecten die het algemene nut van de sector van maatschappelijk initiatief dienen, zoals de Maatschappelijke stand van het land, het geven van presentaties en workshops over de sector.

Hoe behartigt Kracht in NL de belangen van de sector?

Kracht in NL laat zien dat de nieuwe topsector van maatschappelijk initiatief een wezenlijke  bijdrage levert aan een nieuwe samenleving en nieuwe economie waarin iedereen meetelt en meedoet. Een duurzame samenleving waarin ecologische, maatschappelijke en economische waarden zijn verbonden. Kracht in NL brengt de waarde van de nieuwe topsector continu onder de aandacht bij overheid, bedrijf, wetenschap en geld-/ geefsector. Met dat doel brengt Kracht in NL jaarlijks de maatschappelijke stand van het land uit. Ze zorgt ervoor dat de maatschappelijke initiatieven een plek krijgen in landelijk agenda’s rond: duurzaamheid, circulaire economie, sociale innovatie, agenda stad, omgevingsvisie, gezondheid, werkloosheid etc . Kracht in NL doet onderzoek, organiseert evenementen en levert bijdragen aan bijeenkomsten van anderen over sociale innovatie. 

Hoeveel maatschappelijke initiatieven zijn er in Nederland?

Het is moeilijk met zekerheid te zeggen hoeveel maatschappelijke initiatieven er zijn, maar op basis van de informatie uit verschillende onderzoeken schat Kracht in NL in dat er in Nederland circa 20.000 initiatieven zijn, die onder bovenstaande definitie vallen.

Wat wordt verstaan onder Ďmaatschappelijke waardeí en hoe wordt dit gemeten?

Initiatieven leveren (meervoudige) maatschappelijke waarde. Door zich te noteren aan de MAEX worden de verschillende welzijnswaarden inzichtelijk. Dat gebeurt via een zogenaamd waardeweb. Het waardeweb is een model ontwikkeld voor de MAEX, dat initiatiefnemers helpt de verschillende welzijnswaarden die ze leveren uit te drukken en t.o.v. elkaar zichtbaar te maken. Zo voorziet een stadslandbouwinitiatief voor sommige gebruikers in voedsel, worden anderen klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, krijgen leerlingen van scholen er natuureducatie, leren weer andere gebruikers er een gezonde leefstijl en levert weer een andere groep er een waardevolle vrijetijdsbesteding. 

Wat heb ik als initiatiefnemer aan de MAEX?

Aanmelden in de MAEX biedt o.a. de volgende voordelen:

1. De MAEX maakt je initiatief zichtbaar
Niet alleen via onze eigen website, maar ook via onze partners en mediapartners krijgt je initiatief landelijke publiciteit.

2. De MAEX helpt je bij het vinden van financiering/donaties/subsidies
Je profiel komt gericht in beeld bij fondsen, bedrijven en overheden. Dat bespaart veel bureaucratie. In het laatste halve jaar is zo’n € 80.000 aan kleine donaties van fondsen via de MAEX gerealiseerd, zonder aanvraagprocedure. Vanaf februari 2016 krijgt elk initiatief een eigen doneerknop op het profiel waarmee direct giften kunnen worden ontvangen.

3. De MAEX helpt je bij het vinden van partners, materialen en mensen
Geef in je profiel aan wat je nodig hebt, bv. materialen, steun, vrijwilligers etc. Via Heel Nederland Deelt kun je direct je vraag stellen en komt jouw behoefte onder de aandacht bij organisaties die overcapaciteit hebben.

4. Laat jouw relaties reageren op je MAEX profiel
Eenmaal aangemeld in de MAEX kun je al je relaties uitnodigen naar je profiel te gaan, je initiatief te waarderen (via de waarderingssterretjes) en een reactie achter te laten. Je kunt zelf ook nieuwsberichten plaatsen en je profiel updaten. Zo wordt je profiel steeds interessanter.

Wat heb ik als overheid aan de MAEX?

De bijdrage die maatschappelijke initiatieven leveren aan complexe vraagstukken in Nederland is vaak nog niet (voldoende) in beeld en de initiatieven zijn vaak nog niet verbonden aan partijen uit de ‘gevestigde orde’. Om slim de krachten te kunnen bundelen, moeten partijen elkaar kunnen vinden en elkaars waarde goed begrijpen. De MAEX helpt daarbij.

De MAEX biedt een overheid

- Inzicht in wat waar gebeurt landelijk, regionaal of lokaal
- Inzicht in meerwaarde/impact van een initiatief of groep van initiatieven
- Een afweegkader voor investering
- Analyses op maat bijvoorbeeld op thema of regio
- Manieren om beleidsdoelen te realiseren via samenwerking met initiatieven 
- Een mogelijkheid om zichtbaar te maken waaraan je zelf meewerkt (reputatie en communicatie)
- Partners om gezamenlijk maatschappelijke oplossingen te realiseren
- Een gemeenschappelijke taal

Wat heb ik als bedrijf aan de MAEX?

De bijdrage die maatschappelijke initiatieven leveren aan complexe vraagstukken in Nederland  is vaak nog niet (voldoende) in beeld en de initiatieven zijn vaak nog niet verbonden aan partijen uit de ‘gevestigde orde’. Om slim de krachten te kunnen bundelen, moeten partijen elkaar kunnen vinden en elkaars waarde goed begrijpen. De MAEX helpt daarbij.

De MAEX biedt een bedrijf:

- Inzicht in wat waar gebeurt landelijk, regionaal of lokaal
- Inzicht in meerwaarde/impact van een initiatief of groep van initiatieven
- Inzicht in welke bijdrage je als bedrijf levert aan maatschappelijke meerwaarde in NL
- Een mogelijkheid om op een eenvoudige manier aan te sluiten bij de initiatieven in je eigen     omgeving of bij je eigen doelen en innovaties
- Een afweegkader voor investering
- Een nieuwe afzetmarkt

Wat heb ik als fonds aan de MAEX?

De bijdrage die maatschappelijke initiatieven leveren aan complexe vraagstukken in Nederland  is vaak nog niet voldoende in beeld en de initiatieven zijn vaak nog niet verbonden aan partijen uit de ‘gevestigde orde’. Om slim de krachten te kunnen bundelen, moeten partijen elkaar kunnen vinden en elkaars waarde goed begrijpen. De MAEX helpt daarbij.

De MAEX helpt fondsen:

- Initiatieven te vinden die aansluiten bij de doelstellingen
- Kleine bedragen gemakkelijk toe te kennen zonder bureaucratie op basis van informatie uit MAEX (Door Kracht in NL gescreend, geeft een soort eerste filter)
- Gemakkelijk te zien wie allemaal al finaciert, cofinanciering organiseren
- Maatschappelijke betekenis van de eigen portefeuille zichtbaar te maken, welke initiatieven worden door een fonds gesteund en wat is hun impact. 

Bestaan er ook versies van de MAEXchange die speciaal zijn toegespitst op een regio of thema?

Lokale en thematische varianten worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle spelers rond een thema of juist locatie met elkaar effectief samenwerken. MAEX Rotterdam, MAEX Den HAAG, MAEXvluchtelingen zijn voorbeelden hiervan en worden in de loop van 2016 gelanceerd.

Wat gebeurt met de informatie die een initiatief aanlevert bij aanmelding in de MAEX?

Initiatiefnemers maken gratis een profiel aan. Een deel van de informatie wordt direct zichtbaar in het profiel, zodat anderen bijvoorbeeld meteen zien wat een initiatief doet of waaraan behoefte is. De data die worden aangeleverd worden door MAEX en Kracht in NL uitsluitend gebruikt voor onderzoek dat gericht is op het versterken van de sector als geheel. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is de Maatschappelijke Stand van het Land. De data worden steeds geanonimiseerd gebruikt en zijn dus niet terug te herleiden naar een initiatief. 

Hoe kan ik bijdragen aan een maatschappelijk initiatief in Nederland?

Als consument kun je een initiatief  helpen door via het MAEX profiel van een initiatief in jouw buurt of passend bij jouw interessegebied:

- Een waardering achter te laten op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Je aan te melden als vrijwilliger op het profiel indien je bekend bent met de activiteiten
- Producten en diensten afnemen indien een initiatief dat aanbiedt
- Een initiatief te helpen meer naamsbekendheid te verwerven door bijvoorbeeld je eigen ervaringen te delen via social media en hun berichten te 'liken' en te delen.